VISAGE SPÓŁKA Z O.O
zaprasza do projektu "Szansa na lepsze jutro!"

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu - projekt konkursowy), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement - konkurs.

Celem projektu jest wsparcie typu outplacement dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy za pośrednictwem 2 ścieżek. Ścieżki powrotu do pracy poprzez nabycie nowych kwalifikacji zawodowych 8 UP (5K/3M) lub poprzez ścieżkę samozatrudnienia (SSZ) z możliwością skorzystania z dotacji i wsparcia pomostowego 25UP (15K/10M). W ramach działań przewidzieliśmy zgodnie z regulaminem, doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania IPD, poradnictwo psychologiczne, szkolenia, pośrednictwo pracy, staże a także wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Szczegółowo ścieżki opisane w zadaniach 1 - ścieżka dotacyjna - samozatrudnienia oraz zadaniu 2 ścieżka szkoleniowa - szybkiego powrotu do pracy. Okres realizacji 01-09-2018r. do 30-06-2021r.

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM


Zgodnie z regulaminem konkursu, będą to osoby z województwa śląskiego. Podczas rekrutacji preferowani będą byli pracownicy jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących). Preferowane będą osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym, z niskimi kwalifikacjami, gdyż im najtrudniej odnaleźć się na rynku pracy. O uzyskanie tego wsparcia będzie mogła ubiegać się każda osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

• jest osobą z niepełnosprawnością,

• jest osobą powyżej 50 roku życia,

• jest kobietą,

• jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach,

• jest osobą powyżej 30 roku życia.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:
a) pracują i/lub uczą się i/lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa śląskiego,
b) są przewidziane do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy do 6m-cy przed przystąpieniem do projektu pracownicy przedsiębiorstw: sektora małych i średnich przedsiębiorstw, przechodzących procesy restrukturyzacyjne, odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

W pierwszej kolejności do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane osoby:
a) pracownicy / byli pracownicy jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych(kooperujących),
b) kobiety,
c) osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy do 6m-cy przed przystąpieniem do projektu: bezrobotne/nieaktywne zawodowo.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Dokładne terminy rozpoczęcia i zakończenia naboru dokumentów rekrutacyjnych do projektu wraz z Regulaminem rekrutacji i wzorami wszystkich wymaganych załączników zostaną umieszczone na stronie internetowej na co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru dokumentów osób ubiegających się o udział w projekcie.

Nabór uczestników do projektu będzie trwał minimum 10 dni roboczych.
Przesłanie dokumentów aplikacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu: Procedura naboru będzie kilkuetapowa:

 • Analiza przesłanych dokumentów pod kątem zgodności z wymogami formalnymi

 • Analiza zgłoszeń pod kątem danej ścieżki projektowej

 • Rozmowy z wybranymi kandydatami

O wyborze do projektu nie będzie decydować kolejność zgłoszeń, lecz ocena gotowości i predyspozycji kandydata/-tki do danej ścieżki projektowej. Osoba zakwalifikowana do projektu bierze udział we wszystkich formach wsparcia w ramach projektu przewidzianych dla danej ścieżki.

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW

Ścieżka samozatrudnienia

25 osób (15K/10M)

 • Usługi doradczo-szkoleniowe:

  • doradztwo zawodowe (8h)

  • doradztwo psychologiczne (8h)

  • szkolenia w zakresie podstaw zakładania własnej działalności (40h)

  • opieka oficera dotacyjnego (przez cały okres trwania projektu)

  • doradztwo specjalistyczne

 • Bezzwrotna dotacja w max. wysokości 25 500 zł (maksymalna kwota wsparcia nie przekraczająca 6-krotnosci przeciętnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z art. 2 ust,1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia), którą można przeznaczyć na:

  • środki trwałe

  • wartości niematerialne i prawne

  • reklama

  • środki obrotowe

  • prace remontowo-adaptacyjne

  • środek transportu (przy czym pomoc na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów jest WYKLUCZONA)

  • inne wydatki związane z uruchomieniem firmy (wyposażenie)

 • Finansowe wsparcie pomostowe (max. 2100 zł x 6/12 miesięcy), które może być przeznaczone na:

  • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

  • koszty opłat telekomunikacyjnych (telefon, internet, itp.)

  • wydatki na media (woda, gaz, elektryczność itp.)

  • koszty wynajmu pomieszczeń

  • koszty zlecania usług związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą (np. zlecenie obsługi księgowej)

  • koszty związane z eksploatacją samochodu wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej (paliwo, bieżące naprawy)

  • koszty najmu, dzierżawy maszyn i urządzeń

  • koszt ubezpieczeń majątkowych i osobistych

WW. katalog może ulec zmianie, po ostatecznej weryfikacji regulaminu przyznawania wsparcia finansowego, przez WUP w Katowicach.

Ścieżka powrotu do pracy

8 osób (5K/3M)

 • Doradztwo zawodowe (8h)

 • Doradztwo psychologiczne (8h)

 • SZKOLENIA związane z podniesieniem kwalifikacji, nabyciem kwalifikacji zawodowych z ustalone na podst. IPD (56h). Zakres m.in. rachunkowość, kadry i płace HR, obsługa klienta i techniki Sprzedaży, Wizażysta, stylizacja paznokci PH, kosmetyczka, zgodnie z potrzebami UP i IPD.

 • Egzamin (potwierdzający kwalifikacje zawodowe)

 • Szkolenia miękkie (45h)

 • Pośrednictwo pracy i staż

OKRES I MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

01-09-2018r. do 30-06-2021r.

 • Biuro projektu mieścić się będzie w siedzibie VISAGE Sp. z o.o. Jastrzębie-Zdrój.

 • Spotkania szkoleniowe i doradcze będą odbywały się: Jastrzębie-Zdrój.